Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w ZABRZU

(obowiązujący od 23 sierpnia 2010 r.) 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, zwanej dalej „Komendą Miejską”, określa szczegółową organizację Komendy Miejskiej, w tym:

1)       kierowanie pracą Komendy Miejskiej;

2)       strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej;

3)       zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;

4)       wzory pieczęci i stempli;

5)       liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej.

 

 § 2.

1. Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

  1. Terenem działania Komendy Miejskiej jest obszar miasta Zabrze.
  2. Siedzibą Komendy Miejskiej jest miasto Zabrze.

 

§ 3.

Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

1)       KW PSP - Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach;

2)       OSP - Ochotniczą Straż Pożarną;

3)       JRG – Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;

4)       KSRG - Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy.

 

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą Komendy Miejskiej

§ 4.

1. Do podpisu i aprobaty Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „Komendantem Miejskim”, zastrzega się dokumentację:

1)       dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane Komendantowi Miejskiemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;

2)       kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;

3)       pisma kierowane do senatorów i posłów;

4)       odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Zastępcy Komendanta Miejskiego, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej oraz jej pracowników;

5)       zakresy czynności Zastępcy Komendanta Miejskiego, oraz pracowników i strażaków Komendy Miejskiej;

6)       zarządzenia, decyzje, rozkazy, postanowienia, delegacje służbowe, plany pracy
i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.

2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy Komendanta Miejskiego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.

3. Komendant Miejski lub upoważniony przez niego Zastępca Komendanta Miejskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu.

 

4. Dzień i godziny przyjęć interesantów  w sprawach jak wyżej Komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku Komendy.

 

§ 5.

Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w MSK i JRG określa regulamin pracy
i służby Komendy Miejskiej PSP wydany w oparciu o zarządzenie Nr 5 KG PSP z dnia
21 czerwca 2006r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej

§ 6.

W skład Komendy Miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1)       Wydział Operacyjno- Szkoleniowy                                        -symbol – MR;

2)       Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy                                      -symbol – MZ;

3)       Sekcja Organizacyjno-Kadrowa                                             -symbol – MOK;

4)       Sekcja Finansów                                                                    -symbol – MF;

5)       Sekcja Kwatermistrzowska                                                    -symbol – MT;

6)       Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Technicznych                  -symbol – MTT;

7)       Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza                                            -symbol – MJRG.

 

 

 

§ 7.

1. Komendantowi Miejskiemu podlegają  bezpośrednio:

1)       Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy ;

2)       Sekcja Organizacyjno-Kadrowa;

3)       Sekcja Finansów;

4)       Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza.

2. Zastępca Komendanta Miejskiego nadzoruje:

1)       Wydział Operacyjno – Szkoleniowy;

2)       Sekcja Kwatermistrzowska;

3)       Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Technicznych;

4)       pełni funkcje Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych   -symbol - MN;

5)       realizuje zadania z zakresu spraw obronnych                          -symbol - MOiS.

 

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 8.

1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych Komendy rozstrzyga Komendant Miejski.

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności :

1)          planowanie i realizacja budżetu Komendy Miejskiej;

2)          podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

3)          sporządzanie programu działania oraz planu pracy Komendy Miejskiej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

4)          współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

5)          współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami KSRG;

6)          współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

7)          załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje
i organy władzy;

8)          realizowanie zaleceń pokontrolnych;

9)          realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;

10)       realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

11)       opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

12)       wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

13)       przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej)
i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;

14)       realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Miejskiego funkcji
w Miejskim Zespole  Reagowania Kryzysowego;

15)       współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

16)        realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze powiatu.

 

§ 9.

Zastępca Komendanta Miejskiego pełni funkcję Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych oraz realizuje zadania z zakresu spraw obronnych.

 

W zakresie ochrony informacji niejawnych:

1)       zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

2)       kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
w tym zakresie;

3)       opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

4)       planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

W zakresie spraw obronnych:

1)       prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w Komendzie Miejskiej;

2)       koordynowanie realizacji zadań obronnych.

 

§ 10.

Do zadań Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego należy w szczególności:

 

W zakresie operacyjnym:

1)       analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także - nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

2)       opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3)       przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie  niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

4)       koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;

5)       przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;

6)       analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

7)       zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę
z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;

8)       sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

9)       współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

10)    przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;

11)    nadzorowanie gotowości operacyjnej JGR oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

12)    przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

13)    przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie
w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

14)    koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;

15)    prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG  na obszarze działania;

16)    nadzór nad organizacją oraz realizowanie zadań związanych z uzgadnianiem sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą  Miejską;

17)    bieżące informowanie rzecznika prasowego Komendanta Miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczych;

18)    przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb do akcji ratowniczych na terenie rejonu;

19)    koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu (miasta) w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz inne podmioty alarmowane zgodnie Planem Działań Ratowniczych;

20)    obsługa alarmów pożarowych przekazywanych systemem monitoringu pożarowego
i dysponowanie sił i środków zgodnie z odrębnymi ustaleniami;

21)    współdziałanie z podmiotami zajmującymi się monitorowaniem oraz prognozowaniem zagrożeń a także z innymi podmiotami działającymi na rzecz systemu;

22)    przyjmowanie i rejestrowanie, ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrofach technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń
i przekazywać te informacje do WSKR oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody zgodnie z odrębnymi ustaleniami;

23)    dokonywanie bieżącej oceny sytuacji powiatu (miasta) w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia;

24)    przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie i środków w PSP oraz jednostek wchodzących w skład KSRG i przekazywać te informacje do WSKR;

25)    koordynowanie działań z innymi instytucjami powiatu (miasta) w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania

26)    alarmowanie odwodów operacyjnych podporządkowania wojewódzkiego
i centralnego;

27)    alarmowanie członków sztabu kierującego działaniem ratowniczym;

28)    dysponowanie silami i środkami PSP, jednostek wchodzących w skład KSRG oraz innych jednostek na terenie powiatu (miasta) według ustalonych zasad dysponowania zawartych w Planie Działań Ratowniczych;

29)    zapewnienie stosownych informacji kierującemu działaniem ratowniczym;

30)    współdziałanie ze specjalistami branżowymi w sprawach ratownictwa oraz dysponowania nimi według odrębnych ustaleń;

31)    prowadzenie i korzystanie z operacyjnych baz danych;

32)    dokonywanie na bieżąco aktualizacji Bazy sił i środków w zakresie sprzętu;

33)    prowadzenie i korzystanie z planów operacyjnych oraz dokumentacji operacyjnej pomocniczej lub specjalnej;

34)    utrzymywanie stałej łączności z WSKR. 

 

 W zakresie szkoleniowym:

1)             planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej i KSRG na obszarze powiatu (miasta);

2)             organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ratownictwa;

3)             inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;

4)             organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej.

 

W zakresie łączności:

1)       planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

2)       nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania
w obszary chronione;

3)       zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;

4)       współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

5)       analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Miejskiej;

6)       koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej;

7)       planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej nowoczesnych technik  łączności;

8)       sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

 

 

§ 11.

Do zadań Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego  należy w szczególności:

 

W zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:

1)     rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

2)     współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

3)     inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

4)     opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

5)     opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

6)     analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;

7)     opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

8)     organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;

9)     rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

10)  przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

11)  przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

12)  wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

13)  wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

14)  nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej;

15)  opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

16)  nadzór nad organizacją oraz realizowanie zadań  związanych z uzgadnianiem sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą.

 

W zakresie informatyki:

1)       analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej oraz ścisła współpraca z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym w zakresie systemów łączności i informatycznych;

2)       zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;

3)       nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Miejskiej;

4)        współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

5)       planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;

6)       sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

7)       wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

8)       systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych
w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Miejskiej;

9)       realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

10)    administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

11)    utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Miejskiej systemów teleinformatycznych;

12)    nadzór nad stroną internetową Komendy Miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

 

§ 12.

Do zadań Sekcji Organizacyjno-Kadrowej należy w szczególności:


W zakresie Organizacyjnym:

1)     realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej;

2)     organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego;

3)     opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
i wytycznych Komendanta Miejskiego;

4)     prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej;

5)     organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

6)     organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Miejskiej przez rzecznika prasowego;

7)     przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Miejskiej;

8)     opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej;

9)     organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;

10)  realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
i wniosków dla Komendy Miejskiej;

11)  prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego.

 

W zakresie archiwizacji:

1)             prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów
i brakowania dokumentów;

W zakresie Kadrowym:

1)       realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Miejskiego;

2)       przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
w Komendzie Miejskiej w tym dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;

3)       opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
w Komendzie Miejskiej;

4)       opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

5)       ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej;

6)       prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
i rencistów Komendy Miejskiej;

7)       sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków
i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;

8)       realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;

9)       analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

 

§ 13.

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:


1)          sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką finansową;

2)          prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej;

3)          prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)       wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Miejskiej’

b)       zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Miejską,

c)        przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)       zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4)          analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Miejskiej;

5)          prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6)          nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Miejskiej;

7)          prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

 

§ 14.

Do zadań Sekcji Kwatermistrzowskiej należy w szczególności:


1)          administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

2)          opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

3)          prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Miejskiej;

4)          dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

5)          zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

 

6)          prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Miejskiej;

7)          prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

8)          likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

9)          sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej;

10)       prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej;

11)       systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

12)       realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

13)       ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

 

§ 15.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy d/s Technicznych należy
w szczególności:

1)       inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

2)       prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

3)       obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej;

4)       prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

5)       nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym,
a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

6)       organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

7)       wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;

8)       prowadzenie kancelarii tajnej.

 

 

§ 16.

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy  w szczególności:

 

W zakresie zadań ratowniczo –gaśniczych:

1)       organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2)       dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3)       wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4)       wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
w ramach odwodów operacyjnych;

5)       przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

6)       współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

7)       rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

8)       realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;

9)       prowadzenie doskonalenia zawodowego;

10)    udział w aktualizacji:

a)       stanu gotowości operacyjnej,

b)       procedur ratowniczych,

c)        dokumentacji operacyjnej;

11)    udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

 

W zakresie zadań BHP:

1)       prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)       sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

3)       prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

4)       przedstawianie Komendantowi Miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

5)       ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

6)       współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,  w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

7)       uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta Miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

§ 17.

Zadania z zakresu pomocy prawnej zlecane są właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy. 

 

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

 

§ 18.

Komenda Miejska używa:


1)       urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu”;

2)       urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  w Zabrzu”;

3)       urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  w Zabrzu”;

4)       stempla nagłówkowego o treści:

/Godło/

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 w Zabrzu, woj. śląskie;

41-800 Zabrze ul. Stalmacha 22

 

 

/Godło/

KOMENDANT MIEJSKI

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 w Zabrzu, woj. śląskie;

 

5)         innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 19.

1. Schemat struktury organizacyjnej Komendy Miejskiej określa załącznik 1 do  

              niniejszego Regulaminu.

     2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej określa    

         załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3726
Treść wprowadził(a): Tomanek Ryszard, 2010-10-27 14:49:28
Treść wytworzył(a): Ryszard Tomanek, 2000-10-27 14:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2010-10-27 14:41:48