Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu


Sekcja Kwatermistrzowska


Kierownik sekcji - kpt. mgr inż. Piotr Halemba
tel. (32) 376-09-97
email: kwatermistrz@psp.zabrze.pl

Starszy technik - st. ogn. Katarzyna Chmielniak
tel. (32) 376-09-87


Do zadań Sekcji Kwatermistrzowskiej należy w szczególności:
 

1)        administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

2)        opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

3)        prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Miejskiej;

4)        dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

5)        zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych; 

6)        prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Miejskiej;

7)        prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

8)        likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

9)        sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej;

10)    prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej;

11)    systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

12)    realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

13)    ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1951
Treść wprowadził(a): Tomanek Ryszard, 2016-12-30 08:51:54
Treść wytworzył(a): Ryszard Tomanek, 2010-10-28 09:20:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2011-05-07 15:25:19