Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

Dowódca JRG:  kpt. Wójcik Paweł

telefon: (0-32) 376-09-98
email: jrg@psp.zabrze.pl


Zastępca dowódcy JRG:
telefon: (0-32) 376-09-88
email:
jrg@psp.zabrze.pl


bezpośredni przełożony:  Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu


Do zakresu działania Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych należy w szczególności:
 

W zakresie zadań ratowniczo –gaśniczych: 

1)     organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2)     dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3)     wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4)     wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
w ramach odwodów operacyjnych;

5)     przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

6)     współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

7)     rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

8)     realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;

9)     prowadzenie doskonalenia zawodowego;

10) udział w aktualizacji:

a)     stanu gotowości operacyjnej,

b)     procedur ratowniczych,

c)      dokumentacji operacyjnej;

11) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

 

W zakresie zadań BHP:

1)       prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)       sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

3)       prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

4)       przedstawianie Komendantowi Miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

5)       ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

6)       współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,  w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

7)       uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta Miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4844
Treść wprowadził(a): Grad Iwona, 2018-02-16 15:07:48
Treść wytworzył(a): Ryszard Tomanek, 2010-10-28 09:40:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-09-25 21:34:07